MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1. TARAFLAR

İşbu sözleşmede ‘PEARLYSILK LIMITED’ (Bu andan itibaren “FİRMA” olarak adlandırılacaktır.) ile FİRMANIN sahibi olduğu www.emparator.com (Bu andan sonra kısaca “İnternet Sitesi” olarak adlandırılacaktır.) internet sitesine üye olan/olacak (Bu andan itibaren kısaca “ÜYE” olarak adlandırılacaktır.) gerçek veya tüzel kişiler arasında, üye tarafından site üzerinden onaylandığı tarihte karşılıklı tüm maddeler üzerinde mutabık kalınarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır. İşbu sözleşme, tarafların hak ve yükümlülüklerinin; İnternet sitesi üzerinde sunulan hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanılması koşullarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. İşbu sözleşme taraflara bir takım hak ve yükümlülükler yüklemekte olup, taraflar bu sözleşmeyi kabul ettiklerinde anılan hak ve yükümlülükleri eksiksiz ve bu sözleşmede talep olunduğu şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ve kabul ederler.

MADDE 2. TANIMLAR

Aşağıda belirtilen tanımlar karşılarında yazılan bilgileri ifade etmektedir.
• İnternet Sitesi: www.emparator.com Firma: ‘SNF-C331, MYWORKSPOT, CLYDE HOUSE REFORM ROAD, MAIDENHEAD, BERKSHIRE, UNITED KINGDOM, SL6 8BY’ adresine kayıtlı, ‘www.emparator.com’ internet sitesi ve markasının sahibi, ‘[email protected]’ mail adresine sahip ‘PEARLYSILK LIMITED’
• Kullanıcı: ‘İnternet Sitesine’ sanal ortamdan erişen gerçek veya tüzel kişiler
• Üye: İnternet Sitesi dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen şart ve koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler
• Üyelik: İnternet Sitesi’nin ilgili bölümünden, “ÜYE” olmak isteyen Kullanıcı tarafından üye olmak için gerekli olan Sözleşmenin elektronik olarak imzalayıp onaylaması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve “FİRMA” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "ÜYE" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
• N11: ‘www.n11.com’ internet sitesi,
• TY: “www,trendyol.com” internet sitesi,
• HB: ‘www.hepsiburada.com’ internet sitesi,
• AMZ: ‘www.amazon.com.tr’ internet sitesi,
• Mağaza: N11, GG, TY,HB ve AMZ üzerinden satış yapan gerçek veya tüzel kişiler
• Sözleşme: Site Üyelik Sözleşmesi
• Firma Hesap No: GB38 TRWI 2314 7032 5226 47

MADDE 3. GENEL HÜKÜMLER

PEARLYSILK LIMITED’in işbu sözleşme kapsamında sağlayacağı tüm hizmetler yalnızca verilerin sunulmasına ilişkindir. FİRMANIN işbu sözleşme kapsamında sunulan veri ve istatistiklerden dolayı hiçbir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. ÜYENİN 3. şahıslarla doğacak ihtilaflardan dolayı FİRMANIN hiçbir sorumluluğu bulunmayacağını taraflar kabul ve taahhüt ederler. Sunulacak hizmetler ücrete tabi olup sözleşmede öngörülen zamanda ve miktarda ödemenin yapılmaması durumunda FİRMANIN işbu sözleşme ile ilgili hiçbir yükümlülüğü kalmayacaktır. ÜYE’DEN kaynaklı oluşacak zarar, ziyan, 3. Şahıslara yönelik telif hakkı ihlali ve her türlü hukuki sorumluluktan ve bunların tazmininden ÜYE’NİN sorumlu olacağını taraflar kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4. FİRMA TARAFINDAN SUNULACAK HİZMETİN İÇERİK VE KAPSAMI

İşbu sözleşme ile FİRMA, ÜYEYE aşağıda detayları belirtilen hizmetleri sunmayı kabul ve taahhüt eder.
FİRMA tarafından sağlanan veriler ürünlerin takip edilen değerlerinin bir algoritma yardımıyla hesaplanması sonucu oluşan tahmini verilerdir. Firma verilerin kesin olarak doğru olduğunu iddia etmez. KULLANICI da bu verilerin kesin doğru veriler olmadığını ve referans veriler olduğu hususunu kabul eder.
Standart Paket Hizmetleri,
Standart Üyelik Paketi Google Chrome Extension uygulamasını kapsamaktadır. Kullanıcı, Chrome Extension dışındaki mobil uygulama ve web uygulamasının özellikleri sınırlı şekilde kullanabilir. Chrome Extension Uygulamasında ise N11, GG, HB, TY ve AMZ üzerinde ürün araştırması yapabilir, tahmini satış rakamlarını görebilir, bu satış sayılarına bağlı verilere ulaşılabilir ve kar analizi yapılabilir.
Premium Paket Hizmetleri,
Standart Üyelik Paketinde sunulan hizmetlere ek olarak web ve mobil uygulamada bulunan ve emparator.com da belirtilen hizmetler sağlanır. Mobil Uygulama için ürün araştırma özelliği, web uygulaması için ise ürün araştırma, kelime analizi, ürün takibi, arbitraj listem, sıralama bulucu hizmetleri sunulmaktadır.

MADDE 5. ÜYENİN SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU BİLGİ VE BELGELER İLE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. FİRMA tarafından sözleşmede belirtilen hizmetlerin eksiksiz sunulabilmesi için ÜYE tarafından sözleşmenin onaylanmasını müteakip FİRMAYA sözleşmede belirtilen üyelik ücretlerinin ödenmesi, Google Chrome uzantısını ve Mobil Uygulamayı yüklemeleri gerekmektedir.
5.2. ÜYE, FİRMA tarafından talep olunan bilgilerin tümünü eksiksiz ve doğru bir şekilde sunmayı taahhüt eder. ÜYELİK bilgilerinin gerçeğe aykırı olması durumunda FİRMA her zaman sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. ÜYE bilgilerin hatalı veya noksan olması durumunda doğacak zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
5.3. ÜYE, İnternet Sitesi üzerindeki bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu, kendisinin belirleyeceği bir "Kullanıcı Adı" ve "Şifre"ye sahip olur.
5.4. Kullanıcı Adı ÜYEYE özeldir ve aynı Kullanıcı Adı iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece ÜYE tarafından bilinir. ÜYE dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifre 3. şahıslar tarafından kesinlikle kullanılamaz.
5.5. ÜYENİN kullanıcı adı ile yapacağı tüm işlemlerden sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. FİRMANIN herhangi bir kusuru olmadan 3. şahıslar tarafından kullanıcı adı ve şifrenin kullanılması durumunda tüm sorumluluk ÜYEYE aittir.
5.6. İşbu sözleşme kapsamında sunulan hizmetlere FİRMANIN kusuru veya ihmali neticesinde daimi olarak erişim sağlanamaması durumunda, ÜYE işbu durumu FİRMAYA önceden bildirmek ve 5 iş günü içerisinde herhangi bir cevap alamaması durumunda sözleşmeyi haklı olarak feshetme hakkına sahiptir. Önceden FİRMAYA bildirim yapılmadan haklı sebebe dayalı olarak fesih imkânı bulunmamaktadır.

MADDE 6. TARAFLARA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

6.1. ÜYE kendisine sunulan verileri satamaz, kiralayamaz, 3. şahısların kullanımına sunamaz veya farklı site veya mecralarda yayınlayamaz. Böyle bir durumun tespiti halinde FİRMA, ÜYEYE karşı tüm yasal yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır. Bu tür bir durumda sözleşme FİRMA tarafından derhal geri ödeme ve tazminat sorumluluğu olmadan fesih edilebilecektir.
6.2. İşbu sözleşme kapsamında FİRMA tarafından belirtilecek tüm rakamlar olası tahmini rakam niteliğindedir. Rakamların gerçekleşmemesi durumunda FİRMANIN hiçbir sorumluluğunun bulunmayacağını taraflar karşılıklı kabul ve beyan ederler. Satış adedi, ciro herhangi bir tahmin veya beklenti HİÇBİR SURETLE kesinlik arz etmeyip FİRMA açısından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. İşbu hususa dayalı olarak ÜYE, FİRMADAN beklentilerinin oluşmadığı veya zarar ettiği veya kendisinin yanıltıldığı iddiasına dayalı olarak hiçbir ad altında geri ödeme, tazminat, masraf veya ödeme talep edemeyecektir. İşbu sözleşmede belirtilen hizmetlerin sunulmuş olması FİRMANIN sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması için yeterlidir.
6.3. FİRMA ÜYELERDEN talep ettiği kişisel bilgileri KVKK Aydınlatma Metninde belirtilen hususların haricinde üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmaz.

MADDE 7. FİYATLANDIRMA VE ÖDEMELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

7.1.İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler üç tip olup bunlar ‘Ücretsiz’ paket, ‘Standart’ paket ve ‘Premium’ paketi şeklindedir. Yapılacak tüm ödemeler aşağıdaki kurallara tabidir.
7.2. ÜYEYE tüm hizmetler bu sözleşme kapsamında FİRMA tarafından sunulacaktır. ‘Ücretsiz’ paket, sağlanan veriler sınırlandırılmış olup ödenmesi gereken herhangi bir ücret bulunmamaktadır. ‘Standart’ paket için ödenmesi gereken ücret aylık 125 TL, yıllık 1199 TL, ‘Premium’ paket için ödenmesi gereken ücret aylık 259 TL, yıllık 2399 TL’dir.
7.3. Ücretin kredi kartı ile ödenmesi mümkündür.
7.4. ÜYE sözleşmeyi kabul edip onaylaması ile işbu sözleşme hüküm doğuracak olup sözleşmenin onaylanmasını müteakip verilecek olan ücretsiz kullanım hakkının bitiminden sonra sözleşmede belirtilen FİRMANIN ilgili banka hesabına 3 iş günü içerisinde ÜYELİK ödemesinin yapılması gerekmektedir. Ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda FİRMANIN hiçbir hizmet sunma yükümlülüğü doğmayacaktır.
7.5. İşbu sözleşmede öngörülen kural ve şartların ihlali durumunda FİRMA Sözleşmeyi iptal edip geri ödeme yapmama hakkına sahiptir. ÜYE bu sözleşmeyi kabul etmekle bu hususları açıkça kabul etmiş sayılırlar.
7.6. FİRMAYA hatalı olarak fazla ödeme yapılması durumunda işbu duruma ilişkin gerekli evrakların (banka dekontu, kredi kart çekim işlemini gösterir onaylı resmi banka yazısı) FİRMAYA yazılı olarak başvuru ile birlikte gönderilmesini takiben 30 iş günü içerisinde FİRMA yönetimi gerekli incelemeyi yapar ve böyle bir durum vuku bulmuş ise üyeye fazla ödemeyi iade etmeyi kabul eder.
7.7. Tüm ücretler KDV hariç olarak belirtilmiştir.

MADDE 8. GİZLİLİK VE KVKK ŞARTLARI

FİRMA, ÜYEYE karşı, ‘www.emparator.com’ internet sitesinde belirtilen KVKK Aydınlatma Metni’ndeki şartlara ve politikalara uygun hareket edeceğini taahhüt eder. Taraflar işbu sözleşmeyi imzalayarak gizlilik politikasını kabul etmiş sayılırlar.

MADDE 9. FESİH / CAYMA HAKKI

9.1. FİRMA işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ÜYE tarafından ihlal edildiğinin tespit etmesi halinde tek taraflı olarak önceden haber vermeksizin sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir. Bu sebeple yapılacak olan fesihte ÜYEYE ödemiş olduğu hizmet ücretine ilişkin hiçbir geri ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca FİRMANIN sözleşmenin feshinden dolayı hiçbir tazminat sorumluluğu bulunmayacaktır. ÜYE işbu sözleşmeyi kabul etmekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
9.2. ÜYE geçerli bir sebebi olmaksızın sözleşmeyi feshetmek istemesi durumunda FİRMANIN sözleşmede bildirilen elektronik posta adresine sözleşmeyi feshettiklerine dair bildirim yapmalıdır. Yapılacak olan bildirimin mutlak suretle işbu sözleşmede bildirilen elektronik posta adresleri aracılığıyla yapılması şarttır. Aksi takdirde fesih beyanının hiçbir sonuç doğurmayacağını taraflar kabul ve taahhüt ederler. Sözleşmenin fesih olacağı tarihe kadar taraflar tüm yükümlülükleriyle sorumlu olmaya devam edeceklerdir. Fesih tarihine kadar ücretlendirmenin devam edeceğini taraflar kabul ve taahhüt eder. ÜYELERİN, abonelik süreleri sona ermeden sözleşmeyi feshetmeleri durumunda abone olan üyeler için fesih tarihinden abonelik süresi bitimine kadar olan sürenin ücret iadesi yapılmayacaktır ve abonelik süresi bitimine kadar sunulan hizmetten yararlanmaya devam edebilecektir.
9.3. FİRMA haklı sebebe dayalı olarak sözleşmeyi feshetmesi durumunda sözleşmenin kalan bakiye ücretlerini almaya hak kazanacaktır.
9.4 Bu ürün Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinde bulunan istisnalara girdiğinden üyelerin Cayma Hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca ücretsiz kullanma paketi olduğundan dolayı ÜYELERİN ürün içeriğini bilmeme gibi bir durumu söz konusu olamaz.

MADDE 10. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaş, savaşlar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, gibi sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu tutulmayacaktır. Bu sürede tarafların bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

MADDE 11. TEBLİGAT

İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek tüm tebligatların tarafların işbu sözleşmede bildirilen elektronik posta adreslerine yapılması gerekmektedir. Taraflardan birinin adresini değiştirmesi durumunda bu durumu yazılı olarak sözleşmenin diğer tarafına bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yapılmış tüm tebligatlar geçerli kabul edilecektir.

MADDE 12. YASAL MEVZUAT VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşme kapsamında doğacak tüm ihtilafların çözümünde ilgili yasalar, mevzuatlar ve mahkemeler geçerli olacaktır.

MADDE 13. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme taraflarca …………………. tarihinde karşılıklı olarak tüm hükümler üzerinde mutabık kalınarak elektronik olarak imzalanmıştır. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir sebeple ortadan kalkması durumunda geriye kalan hükümler uygulama bulmaya devam edecektir. İşbu sözleşme 13 maddeden oluşmakta olup kabul edilip imzalandığı tarih itibari ile hüküm doğuracaktır.